دبیرستان دخترانه فرهیختگان
دبیـــران دوره اول و پایه دهــم و یازدهــم مجتمع آموزشی فرهیختگان  
مدیـــریت مجتمـــع آموزشی فرهیخــتگان  
دبیـــران پایه دوازدهـــم مجتمـــــع آموزشـــی فرهیختگان