دبیـــران دوره اول و پایه دهــم و یازدهــم مجتمع آموزشی فرهیختگان  
مدیـــریت مجتمـــع آموزشی فرهیخــتگان
دبیـــران پایه دوازدهـــم مجتمـــــع آموزشـــی فرهیختگان